Hur Arvsfonden gör det möjligt för oss att skapa gröna jobb for ungdomar

Det är vår glädje att ha Arvsfonden som fondgivare, vars finansiering gör det möjligt för oss att skapa nya gröna jobb för ungdomar i socialt utsatta områden som står långt från arbetsmarknaden. Med finansiering från Arvsfonden genomför vi projektet Cool Green Deal med målgruppen ungdomar 12-25 i Västra Götaland och nordvästra Skåne. 

Cool Green Deal bidrar till flera av Arvsfondens prioriterade områden, såsom stärkta förutsättningar för nyanländas etablering på arbetsmarknaden, ökad jämlikhet och stärkt inflytande för unga. Vi låter bland annat våra unga miljöambassadörer göra sökningar på Google Earth för att hitta och registrera takytor lämpliga för cool roofing. Det är en effektiv klimatåtgärd där tak målas vita vilket sänker utsläppen, begränsar den globala uppvärmningen och ökar verkningsgraden på solceller. 

Vi har tillsammans med Chalmers nu utvecklat en takdatabas där unga registrerar takytor lämpliga för cool roofing. Ungdomarna utbildas och timanställs av oss för ökad hållbarhet och rustas för framtidens arbetsmarknad, vilket ger en motbild till oron för miljön och jobb. Sedan tidigare har SMHIs klimatprofessor Erik Kjellström rådgivit oss hur arbetet ska utformas och vad vi särskilt behöver tänka på. Vi förbereder nu mer tekniskt inriktade ansökningar, där SMHI ska kunna modellera klimateffekterna av metoden med cool roofing. 

Under en årlig Klimatvecka som genomfördes första gången i juni 2023 får gymnasieelever lära sig mer om klimatet och utrotningshotade arter. Klimatveckan genomförs igen under juni 2023, i både Göteborg och Helsingborg och är därefter tänkt att bli en årlig aktivitet arrangerad av oss.

Det aktiva arbetet med bland annat roofing och jämlikhet i vårt Arvsfondsprojekt bidrar positivt till klimatet, social hållbarhet och en utveckling mot att uppnå FN:s globala mål. Därför är vi stolta och glada över vårt långvariga samarbete med Arvsfonden.