Presentation av tak-databasens utveckling på Fastighetsmässan

Den 13-14 september presenterade vi det fantastiska arbete som våra unga miljöambassadörer utfört inom ramen för Cool Green Deal och i utvecklandet av vår takdatabas. Vårt deltagande syftade dels till att uppmärksamma takdatabasen för intressenter och dels till att permanentera utvecklingen av projektet.

Målgruppen och vårt bidrag

Då projektet Cool Green Deal skapades identifierade vi tre av de mest bekymmersamma aspekterna för unga enligt undersökningar så som MUCF:s ”Attityd- och Värderingsstudie” 2018, Linnéuniversitetets professor Mats Trondman i ”Framtiden oroar unga” 2016, samt Mentor Sverige och Ungdomar.se:s rapport ”Jobbiga tankar” 2015. Utifrån undersökningarna framkom att tre av de främsta orosområdena var jobbmöjligheter, miljöhoten och tillgång till boende.

Genom Cool Green Deal erbjuder vi unga möjligheten att medverka i konkreta miljöprojekt varav ett av projekten är anställningarna av unga i rollen som miljöambassadörer. Hittills har drygt 60 personer deltidsanställts. Deras insatser skapar gröna jobb, inte bara för dem själva utan även för andra unga. Vi riktar vårt fokus mot Göteborgsregionen och nordvästra Skåne där vi öppnar upp nya möjligheter för unga genom samverkan med lokala organisationer.

Unga leder vägen
I arbetet med tak-databasen har miljöambassadörerna, unga mellan 15-19 år, kunnat inkluderas i ett konkret arbete som gör skillnad. Genom att leta upp och registrera tak som är lämpliga för metoden Cool Roofing, en banbrytande miljövänlig metod som fortfarande är relativt okänd i Sverige, är de med och leder vägen för en grönare framtid. De anställda ungdomarna kommer från utsatta bostadsområden, och genom våra samarbeten skapar vi inkluderande möjligheter för dem att göra en positiv skillnad, få IT- och miljökompetens samtidigt som det innebär ett första steg in på arbetsmarknaden för många av deltagarna.

Vidare har projektet potential till att skapa ringar på vattnet där de unga miljöambassadörerna kan inspirera till engagemang och aktiviteter gällande miljöfrågor i allmänhet och att mildra den globala uppvärmningen i synnerhet.

Vidare utveckling av tak-databasen
I syfte att fortsätta utveckla projektets påverkan planerar vi nu att utföra ett pilotprojekt där effekten av Cool Roofing-metoden ska mätas. På så sätt är Cool Green Deal inte enbart berikande för de unga som engagerar sig i miljöprojektet; det skapar också möjlighet att kombinera olika perspektiv av samhällsnytta i ett och samma projekt.

Mer om projektet ”Cool Green Deal”
Cool Green Deal är ett projekt som syftar till att ge unga en motbild till oron för miljön och jobben. Genom att de själva får medverka i ett konkret miljöprojekt gör deras insatser att gröna jobb skapas med anställningar för andra unga och dem själva. Det tvååriga projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Cool Green Deal finansieras av Allmänna Arvsfonden