Remake textile främjar cirkularitet och inkludering genom textilåtervinning

Från och med den 1 januari 2025 kommer Sveriges kommuner att vara skyldiga att samla in 100% av det textilavfall som genereras. För närvarande saknas det ett nationellt system för hantering av textilavfall, vilket resulterar i att en stor del av det hamnar i den generella ”brännbara” avfallskategorin istället för att sorteras för återvinning. Denna situation förväntas leda till en hög efterfrågan på kvalificerad arbetskraft och cirkulära lösningar. Det är mot denna bakgrund som vi introducerar vårt senaste initiativ, ”Remake Textile”. Genom detta initiativ strävar vi dels efter att främja cirkularitet inom textilindustrin och dels skapa arbetsmöjligheter för personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.

”Genom initiativet ’Remake Textile’ vill vi möta det nya lagkravet med innovativa lösningar för att inte bara hantera, utan också omvandla, allt textilavfall till nya möjligheter – för miljön, industrin och projektdeltagarna.”

Amelia Äbelö, projektledare för Remake Textile

Att Skapa Arbetsplatser inom återbruk av Textil

”Remake Textile” strävar efter att erbjuda utbildning och arbete inom hantering av textilavfall, design och återbruk av textilier. Målgruppen är personer mellan 21-59 år i Borås och Göteborg som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Genom praktikplatser erbjuds deltagarna en möjlighet att:

  • Utbilda sig för att arbeta inom hantering av textilavfall, design och återanvändning av textilier.
  • Få kunskap i sömnad, återbruk och återvinning.
  • Lära sig om olika textilmaterial och hur de kan återanvändas.
  • Bidra till försortering av textilier för att underlätta återvinningsprocessen.

Efter avslutad praktikperiod kommer deltagarna i projektet att ha förvärvat kompetenser som gör dem lämpliga för kvalificerade arbetsuppgifter inom textil och återbruk. Genom detta projekt bidrar vi till att tillgodose det växande behovet av kompetent arbetskraft inom textilhantering och återbruk. Dessutom skapar projektet vägar för deltagarna att integreras på arbetsmarknaden.

Upplägg

Tre projektgrupper kommer delta i projektet under sex månader var. Totalt kommer 60 deltagare att involveras, fördelade på 10 deltagare i grupp 1, 20 i grupp 2 och 30 i grupp 3. Efter avslutad period för varje projektgrupp kommer vi genomföra en utvärderingsmånad för att analysera och förbättra metoden inför nästkommande deltagargrupp.

Varje deltagargrupp kommer att inleda sin tid i projektet med en 2-3 månaders utbildningsfas, ledd av Doing Good och andra organisationer i projektgruppen. Därefter kommer de att tillämpa sina nyförvärvade kunskaper under en praktikperiod på 2-4 månader inom relevanta verksamheter. Detta ger dem möjlighet till både arbetspraktik och utveckling av sina sociala färdigheter.

Under projektets gång kommer deltagarna också att få stöd med att uppdatera sina CV:n, LinkedIn-profiler och nätverka med potentiella arbetsgivare för att öka deras anställningsmöjligheter efter projektets avslut.

Deltagarnas förvärvade kunskap utgör en nyckelroll i skiftet 
Deltagarna kommer att utgöra en central resurs för att stödja städerna i deras strävan att samla in och återvinna 100% av textilavfallet. Genom att främja hållbara lösningar för textilåterbruk och tillhandahålla kvalificerad personal för återvinningsstationer och secondhand-butiker, arbetar ”Remake Textile” aktivt för att möta de nya kraven enligt lagstiftningen från 2025.

I samarbete med Borås Textilhögskola utvecklar vi också nya metoder för att minska, återanvända och återvinna textilavfall. Genom detta initiativ bidrar vi till att skapa en hållbar och cirkulär affärsmodell för textilåtervinning som är i linje med EU:s kommande förordning.

Vår vision är att främja övergången från ”fast fashion” till cirkularitet för att sträva mot en hållbarare framtid för modeindustrin – ”Remake Fashion”. Vårt mål är att utveckla innovativa metoder som både bidrar till att minska långtidsarbetslöshet och att minska textilavfall.

Partners till Remake Textile

Textilhögskolan i Borås: Har åtagit sig att undervisa deltagarna under två veckor i sitt labb. Deltagarna kommer att få lära sig om olika material genom sinnesintryck som känsel och lukt. Dessutom kommer de att få grundläggande träning i sömnad, inklusive enklare lagning och liknande färdigheter. Genom denna utbildning kommer deltagarna att utveckla en djupare förståelse för textilmaterial och grundläggande sömnadstekniker, vilket kommer att stärka deras kompetens inom området.

Coompanion: Coompanion arbetar aktivt med att stödja och utveckla sociala företag samt främja integration på arbetsmarknaden. Inom Remake Textile kommer Coompanion ha ett övergripande fokus på affärsutveckling, exempelvis genom uppstart av upcycling-verksamhet i syfte att stötta projektdeltagarna att sätta sina nya kunskaper i praktik.

F/ACT/Göteborgsregionen: Förmedlar projektets resultat till kommunerna i Västra Götaland och planerar också att arrangera workshops med fokus på hållbar konsumtion. Dessa workshops kommer att inkludera ämnen som hur man tar hand om kläder på ett hållbart sätt samt generell kunskap om modebranschen. Genom dessa initiativ strävar vi efter att öka medvetenheten kring hållbar konsumtion och främja betydelsen av att vårda kläder på ett sätt som gynnar både miljön och samhället.

Remake Textile är finansierat av det Svenska ESF-rådet