Fyra argument för vikten av social hållbarhet i den cirkulära omställningen

Vi arbetar nu aktivt med vårt EU-finansierade projekt Remake Textile som strävar efter att koppla samman den sociala dimensionen med cirkulär ekonomi. Projektets syfte är att förbereda deltagare långt ifrån arbetsmarknaden för arbeten inom cirkulär design och hantering av textilier. Samtidigt tacklar vi kraven från EU om att allt textilavfall i Sveriges kommuner, senast 1 januari 2025, ska samlas in separat. I den här artikeln ger vi dig fyra anledningar till varför det är avgörande att just inkludera social hållbarhet i cirkulära satsningar.

Med vår bakgrund i arbetsmarknadsprojekt inom måleribranschen för människor långt från arbetsmarknaden, vill vi ha den sociala dimensionen även i våra miljö- och klimatprojekt.

Amelia Äbelö, projektledare för Remake Textile. 

Varför är det avgörande att arbeta med social hållbarhet i satsningar mot en cirkulär omställning?

1. Det motverkar sociala klyftor

Inom cirkulär ekonomi tenderar sociala frågor att prioriteras lägre än ekonomiska och ekologiska mål. Problemet med detta är dels att omställningen kan slå olika hårt mot olika samhällsgrupper, dels att ojämlikheter orsakade av den linjära ekonomin riskerar att upprätthållas. Ett exempel på en sådan orättvisa är den beroendeställning som låginkomstländer har försatts i av att behöva producera till så låg kostnad som möjligt för att kunna konkurrera i de globala värdekedjorna. Detta till följd av att företag har flyttat sin produktion dit det är minst regleringar av löner, arbetsrätt, miljöhänsyn och sociala skyddsnät.

Ett exempel på en sådan orättvisa är den beroendeställning som låginkomstländer har försatts i av att behöva producera till så låg kostnad som möjligt för att kunna konkurrera i de globala värdekedjorna. 

Alma Samuelsson, Marknadsföringskoordinator på Doing Good

The Circularity Gap Report 2023 uppmärksammar att nuvarande förståelse av den cirkulära ekonomin fokuserar på materialanvändning utan att ta hänsyn till frågor om global social orättvisa. Något som hotar att förvärra sociala klyftor både i länder och mellan länder. 

2. Få fler att tänka cirkulärt

Mycket handlar om att skapa ett förtroende för cirkulära åtgärder och att utrota stigmat kring att använda återvunnet material bland kunder och designers. Därför har det visat sig ha stor betydelse för cirkulära satsningar att låta intressenter vara delaktiga i processen. När deras behov tas hänsyn till ökar sannolikheten att de stödjer projektet, samtidigt som transparent information ökar medvetenheten om cirkulär ekonomi. Detta kan i sin tur skapa motivation och en efterfrågan av cirkulära processer. Här är utbildning och reklam viktiga källor till att ändra sociala normer och beteendemönster.

Utbildningsåtgärder riktade till allmänheten, kunder och handelspartners kan också vara en hävstång för att öka efterfrågan på cirkulära varor och tjänster. Ett annat exempel är att belöna kunder, något som kosmetikaföretaget Lush har gjort genom att ge kunder en färsk ansiktsmask när de lämnar tillbaka fem tomma burkar.

3. Verksamheter och arbetstagare blir mer konkurrenskraftiga 

Organisationen Circle Economy uppger att nya färdigheter kommer att behövas men att det inte måste innebära att “lära om”, utan snarare att utveckla arbetskraftens kompetenser. Det här förutsätter att det finns en tillgång till utbildning och kompetensutveckling för att både arbetstagarna och företagen ska förbli konkurrenskraftiga. 

I omställningen av vår ekonomi kommer vi att ha en rörlig arbetsmarknad och vi vill uppmärksamma möjligheterna och vikten av att i denna omställning satsa på social integration. Genom integrationssatsningar gynnas ekonomisk tillväxt och kompetensförsörjning samtidigt som det kan minska arbetslöshet. 

Faktum är att det är en större andel utrikesfödda än inrikesfödda som är i arbetsför ålder. Trots det är arbetslösheten högre hos utrikesfödda och svårast är det för individer födda utanför Europa. Kvinnor födda utanför Europa står särskilt långt från arbetsmarknaden.

Några av alla fördelar med att satsa på integration i sin verksamhet är att:

  • Blandade grupper är bevisat mer innovativa och kreativa.
  • Företag som satsar på mångfald ses som en attraktiv arbetsgivare och en attraktiv arbetsgivare drar åt sig de allra bästa talangerna.
  • Mångfald på ett företag gör det möjligt att nå ut till fler kunder men är också en förutsättning för att kunna expandera globalt. 
  • Företaget blir konkurrenskraftigt eftersom olika erfarenheter och bakgrunder bidrar med perspektiv som hjälper en att förstå olika målgruppers behov. På så sätt kan ens service och utbud av tjänster och produkter utvecklas.

4. Skapar lika tillgång till cirkulära produkter och tjänster

Sverige är långt från att befinna sig inom ett ekologiskt och socialt rättvist utrymme, där människors basala behov tillgodoses utan att resursutnyttjandet överskrider planetens gränser. En rättvis övergång till cirkulär ekonomi i Sverige förutsätter att alla har lika tillgång till cirkulära produkter och tjänster. Exempelvis är det i vissa produktkategorier inte ekonomiskt lönsamt för hushåll med lägre inkomster att reparera sina varor i jämförelse med att köpa nya. Problemet är att materialet är billigt medan arbetskraften är dyr vilket ofta resulterar i att reparationer kostar mer än nya produkter. Därför väljer företag att reparera varor utomlands då det är mer kostnadseffektivt. Förflyttningarna har i sin tur ökat efterfrågan på informellt reparationsarbete där arbetarna saknar arbetsskydd och socialt skydd. 

För att säkerställa att den cirkulära ekonomin är tillgänglig för alla, bör utgångspunkten vara att företag kan och vill erbjuda cirkulära produkter och tjänster i sitt standardsortiment, istället för att nyttja premiumpriser eller sälja reservdelar för mer än vad själva produkten kostar. 

Sammanfattning
Genom att ta hänsyn till social hållbarhet i den cirkulära omställningen minskar risken att sociala klyftor ökar i och mellan länder. Det sociala perspektivet möjliggör också en ökad efterfrågan på cirkulära varor och tjänster samtidigt som det kan främja konkurrenskraftiga verksamheter och arbetstagare. Vi hoppas detta gav er en förbättrad bild av hur en rättvis övergång till cirkulär ekonomi kan se ut.