Remake Textile

Vision

Från och med den 1 januari 2025 kommer kommuner i Sverige att behöva samla in och hantera 100% av textilavfallet. Efterfrågan på kvalificerade arbetare och cirkulära lösningar är hög. Denna lagändring är bakgrunden till ”Remake Textile” inom vilken vi ämnar dels främja cirkularitet inom textilindustrin och dels skapa arbetstillfällen för individer långt ifrån arbetsmarknaden. 

Projektperiod: 1 Mars 2024 – Februari 2026

Mål

Genom Remake Textile vill vi skapa innovativa och hållbara lösningar samt öka arbetskraften inom textilåtervinning inom kommuner och textilbranschen. Genom kompetensutveckling och återvinningsträning för långtidsarbetslösa mellan 21 och 59 år förbereder vi industrin inför EU:s nya avfallsdirektiv.

”Vi upptäckte att Sverige inte har något nationellt system för att samla in separat textilavfall.
Det saknas både arbetskraft och processer för kommunerna runt om i landet.”

Amelia Äbelö, projektledare för Remake Textile

1. Hjälpa städer att samla in och återvinna 100% av textilavfall.

Kvalificerade arbetare och cirkulära lösningar kommer att vara efterfrågade.

2. Skapa arbetstillfällen inom återbruk av textil

Främja social inkludering genom att skapa arbetsmöjligheter inom hantering av textilavfall, design och återbruk av textilier.

3. Främja cirkulär användning av textilier

Att främja cirkularitet genom att utbilda i och sprida kännedom om metoder för återbruk av textilier.

Upplägg

Tre projektgrupper kommer delta i projektet under sex månader var. Totalt kommer 60 deltagare att involveras. Efter avslutad period för varje projektgrupp kommer vi genomföra en utvärdering för att analysera och förbättra metoden inför nästkommande deltagargrupp. Varje deltagargrupp kommer att inleda sin tid i projektet med en 2-3 månaders utbildningsfas, ledd av Doing Good och andra organisationer i projektgruppen. Därefter kommer de att tillämpa sina nyförvärvade kunskaper under en praktikperiod på 2-4 månader inom relevanta verksamheter. Detta ger dem möjlighet till både arbetspraktik och utveckling av sina sociala färdigheter. Under projektets gång kommer deltagarna också att få stöd med att uppdatera sina CV:n, LinkedIn-profiler och nätverka med potentiella arbetsgivare för att öka deras anställningsmöjligheter efter projektets avslut.

Är du intresserad av att delta?

Läs mer om projektet via länken nedan.

Projektpartners

Textilhögskolan i Borås: Har åtagit sig att undervisa deltagarna under två veckor i sitt labb. Deltagarna kommer att få lära sig om olika material genom sinnesintryck som känsel och lukt. Dessutom kommer de att få grundläggande träning i sömnad, inklusive enklare lagning och liknande färdigheter. Genom denna utbildning kommer deltagarna att utveckla en djupare förståelse för textilmaterial och grundläggande sömnadstekniker, vilket kommer att stärka deras kompetens inom området.

 

    –

Coompanion: Coompanion arbetar aktivt med att stödja och utveckla sociala företag samt främja integration på arbetsmarknaden. Inom Remake Textile kommer Coompanion ha ett övergripande fokus på affärsutveckling, exempelvis genom uppstart av upcycling-verksamhet i syfte att stötta projektdeltagarna att sätta sina nya kunskaper i praktik.

Senaste nyheterna

Läs mer om vad som händer inom våra miljöinitiativ.

Gå tillbaka