Hantverksutbildning för unga inom Cool Roofing

Inom vårt projekt Cool Green Deal som finansieras av Arvsfonden har nu fler unga målerielever genomgått hantverksutbildning i metoden Cool Roofing. Under utbildningstillfällena har deltagarna fått lära sig grunderna i tekniken och förvärvat både teoretiska och praktiska färdigheter för att kunna arbeta med den hållbara takmetoden.

Syftet med utbildningen
Kunskap inom hållbara metoder ger deltagarna en unik kompetens som är värdefull när de senare kommer in i arbetslivet. Anställningsbehovet ökar i snabb takt vad gäller kompetenser inom gröna arbeten och till vår glädje återspeglades detta i deltagarnas engagemang under utbildningen. Responsen var otroligt positiv; Omkring hälften av deltagarna uttryckte stort intresse av att arbeta med utförande av Cool Roofing och att söka sig till branschen.

Kurserna görs i samverkan med Thermo-Logic, ett Landvetterbaserat företag som sedan tidigare arbetar med Cool Roofing och som uttrycker ett stort anställningsbehov av utförare med kompetens inom metoden. Genom utbildningen har deltagarna fått diplom på sin medverkan, en möjlighet att introduceras till en ny bransch samt fått bredda sitt nätverk med verksamma inom metoden. På så sätt har deltagarna fått en värdefull ingång till arbetsmarknaden och till potentiella arbetsgivare för framtiden.

Skapar värde för framtiden
Dagens målare kliver in i en bransch i förändring; i takt med att allt högre krav ställs på hållbarhet och miljövänliga produkter ökar också behovet av kompetens inom hållbara målerimetoder och den gröna sektorn. Kursen ger deltagarna ett hållbart tänk och möjligheten att lära sig mer om hur Cool Roofing-metoden kan användas i koldioxidkompenserande syfte.

Vidare finns det en utbredd oro bland unga kring miljöhoten. Denna insats inom Cool Green Deal ger deltagarna framtidstro och konkret kunskap och verktyg på hur det går att motverka den globala uppvärmningen genom insatser inom fastighetsbranschen. Förhoppningen är att detta ger deltagarna inom projektet en känsla av makt och förutsättningar att själva kunna vara med och skapa positiv förändring.

Känslan av framtidstro bidrar också till att målerieleverna, när de kliver in i arbetslivet, kan bli aktörer för förändring och påverka med nya perspektiv med hjälp av den efterfrågade kompetens de har fått genom utbildningen.

Mångfald inom branschen
Måleribranschen har traditionellt sett varit mansdominerad. Därför är vi glada över det stora antalet kvinnliga deltagare och bredden av områden som deltagarna kommer ifrån. Genom Cool Green Deal är vi stolta över att vi tillgängligör kompetens och en inblick i hantverksbranshen i stort för fler personer.

Projektet skapar gröna jobb för unga
Under hela projektet, och särskilt intensivt under denna sommar, har unga miljöambassadörer arbetat med att hitta och registrera tak som lämpar sig för koldioxid-kompenserande åtgärder så som Cool Roofing till den takdatabas som vi utvecklar. Det här är ytterligare en del av projektet som, likt utbildningen i Cool Roofing, ger unga kompetens inom miljö- och klimatområdet och som för många är ett första steg in på arbetsmarknaden.

Nästa del av projektet består av ytterligare kunskapshöjande aktiviteter. I början på oktober kommer de unga deltagarna få lära sig hur man genomför en klimatanalys av en verksamhet och utveckla sina kunskaper om effekterna av att implementera Cool Roofing.

Cool Green Deal finansieras av Allmänna Arvsfonden.