Klimatveckan

Klimatveckan: Del av projektet "Miljö & Arbete"

Klimatveckan är en utbildningsvecka för unga med målet att öka framtidstro och deltagarnas förståelse för hur de själva kan göra skillnad. Utbildningsveckan arrangerades inom ramen för vårt hållbarhetsinitiativ "Miljö & Arbete", finansierat av Svenska Innovationsmyndigheten Vinnova, i samverkan med stadsförvaltningar, bostadsbolag, privata företag och miljöorganisationer.

Agenda 2030: Hållbar utveckling

Ungdomarna genomgick utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar. Projektet berörde även mål 13 och 15 vad gäller att förbättra utbildning och medvetenheten gällande klimatanpassning samt begränsning av klimatförändringarna och dess konsekvenser. Bland annat fick ungdomarna djupdyka i fördelarna med grön infrastruktur och hållbar konsumtion.

Aktiviteter: Klimatveckan 2023

Under 2023 arrangerade vi tre upplagor av Klimatveckan under sommaren i Göteborg och Helsingborg samt i Göteborg under hösten. Eventprogrammen inkluderade både workshops, med gästföreläsare från olika sektorer inom svenskt näringsliv, och praktiska aktiviteter såsom lekar och tävlingar. Var och en av eventdagarna var organiserade kring ett av fyra temaområden.

    • 0 Deltagare

Varför Klimatveckan?

Vi tror att evenemang som Klimatveckan spelar en avgörande roll: Dels för att öka medvetenheten om klimatfrågan och dels för att inspirera till åtgärder. Klimatveckan skapar också möjligheter för möten mellan unga och organisationer som bedriver hållbarhetsarbete. Det är viktigt både för att sprida kunskap till deltagarna men också för hållbarhetsarbetet inom varje enskild organisation där unga kan bidra med nya innovativa perspektiv och idéer. Alla deltagare är feriearbetande unga som valt att fokusera hela eller delar av sin ferie-period på klimatarbete genom Klimatveckan.

Amelia Abelo

”Genom att ge ungdomar verktyg för att själva göra val som minskar global uppvärmning i sitt vardagsliv bidrar eventet till att minska den växande klimatångesten som målgruppen är drabbad av.”

Amelia Äbelö, Projektledare för Miljö & Arbete

Fokus på fyra hållbarhetsområden

Hållbar ekonomi

Vi anser att en hållbar ekonomi inkluderar både ett långsiktigt tänk kring sparande och spenderande på individnivå och en förståelse för hur investeringar påverkar miljön. Gröna investeringar och tips för att bygga upp en hållbar privatekonomi som ung är ämnen som vi genom Klimatveckan utbildar unga i.

”Det ekonomiska systemet och de finansiella kapitalströmmarna skapar förutsättningar för utveckling – både hållbar och icke-hållbar sådan. För att hejda förlusten av biologisk mångfald och minska de ekologiska fotavtrycken tillräckligt behöver ekonomin och de finansiella flödena anpassas till att rymmas inom naturens ramar. Ekosystemtjänster och biologisk mångfald behöver synliggöras inför viktiga beslut och investeringar. Ekonomiska modeller och indikatorer, liksom investeringsströmmar, behöver anpassas så att de styr mot hållbarhet.”

WWF Världsnaturfonden

Hållbar kost

I dagens samhälle bidrar livsmedelssystemet till nästan en tredjedel av människans utsläpp av växthusgaser och förbrukar enorma mängder vatten på global nivå. Klimatveckans deltagare lär sig om hur man kan minska sin kosthållnings klimatavtryck.

”Hållbara matvanor innebär en kost med låg miljöpåverkan som bidrar till livsmedelssäkerhet och hälsa för nuvarande och framtida generationer. Hållbara matvanor skyddar och respekterar den biologiska mångfalden och ekosystemen, är kulturellt accepterade, ekonomiskt rättvisa och prisvärda, näringsrika, säkra och hälsosamma och optimerar naturens och människans resurser.”

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO)

Hållbar konsumtion

De varor som vi dagligen konsumerar har ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter som få tänker på. Unga som generellt sett har ett stort intresse av att följa de senaste trenderna får under Klimatveckan tips på hur de kan uppdatera sina garderober på ett miljövänligt sätt.

”I början av april gör vi i Sverige slut på vår årliga ranson av jordens resurser. Resten av året tar vi från människor i andra delar av världen och från våra barn och barnbarn. Om alla levde som vi skulle det behövas tre jordklot till. Det är hög tid för mer hållbar konsumtion.”

Naturskyddsföreningen

Hållbart mindset

Vi vill lyfta fram begreppet “hållbarhet” på ett positivt sätt som skapar framtidstro, självförtroende och därmed ett hållbart mindset för de unga.